Un lloc d'actualitat política municipal, opinió i suggeriments, on lliurement la comunicació i transparència sigui el fil conductor

dijous, 11 desembre de 2014

EL GOVERN MUNICIPAL APROVA EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RESIDENCIA DESESTIMANT TOTES LES AL.LEGACIONS DE CIU

NOTA DE PREMSA
Dijous, 11 de Desembre de 2014


El ple municipal celebrat dimecres dia 10 de desembre va quedar aprovat definitivament el projecte executiu de l’ampliació de la residència el Lledoner. El nostre grup municipal havia presentat un escrit d’al·legacions encaminades a que per part del govern municipal es fes complir a l’empresa amb el compromís adquirit amb la signatura del contracte el passat desembre de 2013, ara fa gairebé un any. En aquest sentit, l’Onada s’havia compromès a fer dos apartaments tutelats, que ara s’han suprimit del projecte aprovat definitivament. Aquest és un dels molts incompliments que, al nostre entendre, està efectuant l’empresa concessionària des de l’inici del contracte.

Altres de les al·legacions fetes pel nostre grup municipal anaven encaminades a millorar el projecte en aspectes de confort dels residents, com ara la incorporació de persianes a les finestres de les habitacions  o el fet que les habitacions individuals amb que ara compta la residència continuessin tenint un lavabo individual d’ús exclusiu per cada resident. Tampoc aquestes al·legacions es van tenir en compte i els avis no tindran persianes a les habitacions ni podran disposar d’un bany individual en aquelles habitacions que ara si que el tenen, i creiem que això suposa una pèrdua de qualitat en el servei.

En general el projecte aprovat intenta reduir despeses al màxim i és per això mateix que s’ha aprofitat el projecte fet per la mateixa empresa a Santpedor per encaixonar-lo a Sant Fruitós, amb un resultat tant estètic com de solució constructiva que possiblement no és el més encertat.

Podeu llegir l’escrit íntegre de les al·legacions al nostre blog:  http://ciusantfruitos.blogspot.com.es/Grup Municipal CiU

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CIU SANT FRUITÓS - PROJECTE BÀSIC RESIDÈNCIA

A L’IL·LM. SR. ALCALDEMercè Casals Martínez, amb DNI nº *********, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, COMPAREC i de la manera més escaient en Dret, MANIFESTOI.- Que en data 8 d’octubre de 2014 es va aprovar en la sessió de ple ordinari l’acord "Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució d'ampliació de la residencia d'avis el Lledoner".

II.- Que el dia 23 d’octubre de 2014 ha sortit publicat al BOPB l’anunci del citat acord, per posar a informació pública la documentació aprovada inicialment, durant trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la inserció de l’anunci, a fi que les persones interessades puguin formular les al·legacions i reclamacions pertinents.

III.- A l’empara de la llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú, el grup municipal que represento, compareix en aquest tràmit d’informació pública, als efectes de formular el present ESCRIT D’AL.LEGACIONS que es fonamenta en les següentsAL·LEGACIONS PRÈVIA.- En primer lloc volem fer constar que el projecte aprovat és un projecte bàsic, tot i que l’acord diu bàsic i executiu. Amb aquesta puntualització volem remarcar el fet que el projecte presentat per l’empresa és excessivament bàsic i no recull aspectes importants que creiem que haurien estat necessaris clarificar abans de la seva aprovació inicial. Tot i així l’acord també recull les esmenes fetes per l’arquitecte municipal Sr. Joan Anglada en el seu informe de data 29 de setembre de 2014, per tal que siguin incloses en un text refós que haurà de presentar l’empresa i que s’haurà d’elevar de nou a aprovació del ple municipal. Ens fem partícips del contingut d’aquest informe i esperem que les esmenes presentades pel nostre grup municipal siguin també ateses i incloses en el nou projecte modificat que s’haurà d’aprovar definitivament per ple municipal.

PRIMERA.- Cronograma d’obra. Demanem que s’incorpori al projecte un Cronograma i Planning d’obra de les diferents fases a executar, amb la descripció de tots els moviments i afectacions que hi haurà en cada moment i les propostes de solució davant l’afectació directa que patirà l’edifici de l’esplai i en conseqüència els socis i usuaris del mateix.

SEGONA.- Convivència amb l’esplai d’avis. Descripció per part l’empresa concessionària de la residència de quines mesures prendrà perquè la convivència entre l’esplai d’avis i la pròpia residència sigui el més respectuós per ambdues parts durant i després de les obres. Així mateix demanem a l’empresa concessionària la presentació d’un projecte social que englobi els interessos públics de l’esplai d’avis, així com dels espais comuns (pati, accessos, etc.) que comparteixen fins a la data d’avui.

TERCERA.- Aïllaments acústics. Descripció del tractament especial (descripció de materials i tècniques que s’utilitzaran) per tal d’aïllar acústicament les dues plantes superiors que es construiran damunt de l’edifici existent de l’esplai d’avis per tal que la convivència entre els usuaris de la residència i les activitats programades per l’Associació de la Gent Gran a l’esplai siguin compatibles i no hi hagi interferències ni afectacions a cap de les parts.

QUARTA.- Evacuació d’aigües.  Provisió en el soterrani de l’edifici actual de la residència d’un sistema d’evacuació d’aigües en cas d’inundació, sobretot per què en el projecte bàsic presentat el soterrani passarà de ser un magatzem que és a l’actualitat, a un espai de vestidors pel personal, sales de treball, i magatzem informàtic entre altres.

CINQUENA.- Caldera de biomassa. El projecte parla d’un sistema de calderes de gas per tal de proveir d’una part del sistema de calefacció, l’aigua calenta de cuina i bugaderia. Una altra part del sistema de calefacció es farà pel sistema elèctric de baixa tensió. Demanem la substitució del sistema de calefacció i aigua calenta per cuina i bugaderia previst en el projecte bàsic, per un projecte de caldera de biomassa, complint amb les directives europees de sostenibilitat energètica i donant exemple que els edificis nous municipals o amb ús municipal sigui sostenibles mediambientalment. Aquesta caldera a més podria donar servei als altres edificis adjacents que també són municipals amb una visió de futur i clarament amb una política ecològica sobre el nostre medi ambient.

SISENA.- Plaques solars. Manca de descripció acurada de les plaques solars que han de generar ACS en els plànols del projecte, amb la capacitat i m2 que tindran i el cabal d’aigua calenta que això comportarà.

SETENA.- Banys de les habitacions individuals existents. El projecte especifica que hi ha tot un seguit de treballs consistents en l’enderroc de la paret que ara separa els banys de les habitacions (per tal de ajuntar els dos banys i fer un de sol per a les dues habitacions que ara els contenen). Demanem que s’elimini aquesta part d’enderroc a fi de que totes les habitacions pre-existents continuïn disposant de forma individual de cambra de bany, tal i com és ara, amb rentamans i tassa de W.C. i poder oferir als usuaris un millor servei en les seves estances personals, amb la intimitat que això representa, i en definitiva una millor qualitat de vida. 

VUITENA.- Arbre lledoner. Protecció de l’arbre singular que dóna nom a la residència “El lledoner” ubicat al nou accés principal i que segons el projecte aprovat es veurà afectat greument per les obres. Segons el projecte “S’arrancarà l’arbre situat a l’avinguda Bertrand i Serra al límit amb el solar veí i també dues de les branques del Lledoner que esta situat enfront del nou accés a l’equipament i que dóna nom al mateix.”. Demanem una modificació del projecte per tal que no s’hagin d’escapçar dues de les tres branques que té l’arbre i que la sabata de formigó que ha de subjectar el nou pilar es modifiqui per tal de no afectar les arrels d’aquest arbre, i evitar així que l’arbre acabi morint.

NOVENA.- Cuina i magatzem. Canvi de situació de la cuina i el seu magatzem de mercaderies o canvi de l’accés principal. Amb el nou projecte confluiran la zona d’entrada de mercaderies amb la dels usuaris i visitants de la residència. L’accés des del carrer serà el mateix, i això pot comportar situacions de conflicte. Així mateix amb la solució aportada per l’empresa concessionària de fer un accés del magatzem a través de la façana principal de l’edifici ens sembla molt poc encertat, pel fet que es tracta d’una àrea de servei en la que es poden acumular caixes i altres dipòsits de forma puntual o permanent, malmetent així la imatge de la residència.

DESENA.- Pèrdua dels habitatges tutelats. Tal i com es descriu al contracte signat entre l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’empresa concessionària, el projecte ha de tenir dos apartaments tutelats. Concretament aquests apartaments estaven projectats a la planta primera de l’ala del nou edifici que s’ha de construir damunt de l’actual edifici de l’esplai d’avis. Diu el contracte signat que “Es tracta de poder facilitar el servei d’habitatges tutelats a la població de cap a on han d’evolucionar els serveis socials de proximitat”. Aquesta era la proposta feta per l’empresa concessionària i que està inclosa al contracte signat. Ara ens presenten un projecte constructiu que ha omès aquesta proposta aprovada per ple i signada per les dues parts. Els dos apartaments tutelats han desaparegut, i el municipi es queda sense aquest servei, del qual la pròpia empresa en feia publicitat. Estem construint un edifici que ha de ser de futur, sense tenir en compte quin serà el futur dels serveis assistencials ni els requeriments i necessitats de les persones que en seran usuàries. Està clar doncs que no és un edifici de futur, ni tant sols de present.

ONZENA.- Manca de persianes a les habitacions. Segons consta al projecte, les finestres no tenen caixa de persiana ni cap altre element d’obra que tingui la finalitat d’enfosquir els diferents espais del nou edifici. Demanem que s’incorpori al projecte aquest element que trobem fonamental, tant pel servei que dóna alhora de poder donar la il·luminació desitjada dins de les habitacions, -entenent que aquest és l’espai més íntim que té l’usuari i que per tant s’hi ha de trobar el màxim de confortable possible-, com pel fet que són un element més per sumar als tancaments de les obertures, i que han d’aïllar tant acústicament com climàticament les diferents estances de l’edifici projectat. Suposem que per tal de complir la normativa l’empresa concessionària pretén enfosquir les habitacions amb cortines opaques, utilitzades en equipaments d’ús temporalment curt, com ara les habitacions dels hotels, però en el nostre cas hem de pensar que l’ús de les habitacions per cada usuari serà de termini força llarg i per tant s’hi ha de trobar com a casa i no com a un lloc estrany i extern.

ONZENA.-  Adaptació i encaix del nou projecte amb l’actual edifici de la residència El Lledoner. El projecte denota un important dèficit d'integració i respecte amb el seu entorn immediat, tal i com es desprèn de les al·legacions anteriors: tractament de l'accés principal, respecte a l'arbre que dóna nom a la residència, etc.  Aquesta manca de cura alhora de definir la integració de l'ampliació, es fa encara més palesa quan es posa en relació l'ampliació amb l'edifici actual existent.
L’edifici ja existent de la residència d’avis El Lledoner, es va construir a finals  de la dècada dels 80. Les seves façanes estan composades per paraments d'obra vista color marró combinats amb formigó. Una part de les obertures sobresurten en forma de glorieta, amb tancaments de fusta i PVC de color blanc i la teulada és a quatre aigües amb teules de color vermell.
Per contra, l’ampliació que es proposa utilitza uns elements, materials, i estructura compositiva completament diferent. S'utilitza un model basat en una estructura cúbica, amb els tancaments fixes exteriors formats per panells de formigó armat que incorporen les obertures de vidre. L’acabat de la façana per sobre de les obertures serà de planxa plegada d’alumini fixada amb reblons sobre la mateixa estructura de perfils U i C, formant l’acabat del dintell de la finestra i l’escopidor de les finestres serà igualment de xapa d’alumini Els tancaments exteriors de coberta que no donen directament a façana seran acabats arrebossats i pintats.
La decisió d'utilitzar un model formalment contraposat o ben diferenciat entre la part d'ampliació d'una edificació respecte la part existent, és una decisió vàlida, sempre que la proposta que es faci, sigui sensible a la realitat existent, i sigui per tant respectuosa amb l'edificació i entorn preexistent.
Al nostre entendre aquest no és el cas. El model proposat és el d'una edificació 'autista' i gens respectuosa amb el seu entorn; es proposa un model que és pràcticament igual, per no dir el mateix, que el que s’ha construït al municipi veí de Santpedor.
Hem de dir que l’edifici construït a Santpedor és un edifici amb una estètica molt moderna i actual i que s’ha construït de nou en nou, partint de zero. Aquest no és el cas de Sant Fruitós de Bages, que ja té un edifici existent, amb unes característiques molt concretes i completament oposades a les que ara es proposen. Creiem que l’encaix de la construcció existent amb la proposada per fer l’ampliació de l’edifici està totalment mancada de criteri estètic arquitectònic, no hi ha cap element de transició entre un estil constructiu i l’altra en cap dels elements que composen la forma, els materials i els colors.
No trobem que sigui un projecte específic per Sant Fruitós, sinó senzillament el veiem com un aprofitament del projecte aprovat per construir la residència de Santpedor, que s’ha volgut encaixar amb calçador al nostre municipi, mal plantejat i que no ha tingut en compte cap dels aspectes que hem comentat.  Creiem que l’aspecte extern i d’entorn que ha de tenir la nova residència ha de ser coherent i ha d’integrar la part pre-existent amb la de nova construcció, i per aquest motiu demanem que es faci una revisió i adaptació per tal d’aconseguir el resultat desitjat.Per tot el que s’ha exposat, A L’IL·LM. SR. ALCALDE DEMANO: Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti a tràmit, i tingui per formulades les al·legacions que s’hi contenen a l’acord "Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució d'ampliació de la residencia d'avis el Lledoner", amb la finalitat que s’incorporin les al·legacions presentades pel nostre grup municipal al projecte que sigui aprovat de forma definitiva.Ho demano a Sant Fruitós de Bages, el 27 de novembre de 2014.

Sgt.: Mercè Casals i Martínez

dissabte, 29 novembre de 2014

LA PROPOSTA DEL PRESIDENT ARTUR MAS I EL FULL DE RUTA PER COMPLETAR EL PROCÉS POLÍTIC DE CATALUNTA


El president Mas va presentar dimarts en una multitudinària conferència el full de ruta que proposa per completar el procés de Catalunya en relació́ al dret a decidir i a la construcció́ d’un Estat. Aquesta proposta la podríem resumir en tres punts bàsics, son els següents:

1. El punt inicial de la proposta del president Mas consisteix en convocar unes eleccions ordinàries que els partits polítics i la societat civil convertirien en la consulta sobre el futur polític de Catalunya. Consulta que el mateix estat Espanyol s'ha negat a celebrar.
Proposa fer una llista transversal, àmplia i forta que es presenti amb un programa clar i concret a favor que Catalunya esdevingui un Estat independent. 
Aquesta llista transversal, estaria integrada per persones representatives de la societat civil, per professionals i especialistes en les matèries clau per a la construcció́ de l’Estat a Catalunya i per persones proposades pels partits polítics implicats. Aquesta llista es presentaria per un sol cop i tindria, com a màxim, un mandat de divuit mesos, des de la constitució́ del Parlament i l’elecció del president de la Generalitat. Si aquesta llista obtingués la majoria parlamentària quedaria evidenciat davant del món de forma nítida i entenedora que Catalunya vol esdevenir un nou Estat.

2. El nou Govern i el nou Parlament tindrien un mandat màxim de divuit mesos, haurien de desenvolupar les funcions bàsiques d’informar a la Unió Europa i a la comunitat internacional del resultat de les eleccions catalanes i de l’obertura d’un procés per construir un Estat, obrir les negociacions per a la constitució́ d’aquest nou Estat, construir les estructures d’Estat necessàries, obrir un procés participatiu per a elaborar les bases d’una Constitució Catalana, garantir el bon funcionament del país i la prestació de serveis.

3. Un cop finalitzat aquest mandat de màxim divuit mesos, el Parlament i el Govern promourien la convocatòria d’unes eleccions constituents a on cada partit es presentaria amb el seu propi programa i on els catalans i catalanes escollirien els seus representants per al nou Estat. Coincidint amb aquestes eleccions es convocaria també un referèndum on les ciutadanes i els ciutadans decidissin la proclamació definitiva del nou Estat. A través d’aquest doble votació, eleccions i referèndum, Catalunya exerciria la seva sobirania amb l’aval plenament democràtic de les urnes.

El president Mas va recordar que els Estats existents no estan esperant amb els braços oberts la configuració d’un nou Estat a Catalunya i per tant, proposa aquest full de ruta com l’opció que compta amb més garanties per tal que Catalunya sigui reconeguda internacionalment.

Va demanar generositat als partits polítics a l’hora de confeccionar una llista transversal, el mateix president Mas va predicar amb l’exemple i va anunciar que en cas que finalment aquesta llista s’acabi fent realitat ell està disposat a encapçalar-la, però també està disposat a tancar-la i, en segon lloc, que si ell encapçala la llista i obté la majoria parlamentària, no es tornarà a presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat.

Finalment el president Mas va tancar la seva conferència recordant que ara són temps de decisions i de suma i no de condicions personals i que ara és el moment de la generositat per culminar amb èxit el procés que estem vivint i tirar endavant un projecte que garanteixi el màxim possible que Catalunya i el seu poble se’n surtin.

Comitè local CDC a Sant Fruitós de Bages.