Un lloc d'actualitat política municipal, opinió i suggeriments, on lliurement la comunicació i transparència sigui el fil conductor

dijous, 31 juliol de 2014

AL.LEGACIONS A LA PROPOSTA D’INTERÈS PÚBLIC DE LES OBRES DE L’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS DE BAGESNOTA DE PREMSA 
Dijous, 31 de Juliol de 2014Dilluns dia 21 de juliol va finalitzar el termini per presentar al·legacions sobre el projecte d’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE, a l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

En total s’han presentat 16 al·legacions, entre les quals hi podem trobar els ajuntaments dels municipis de Manresa i Santpedor, diverses associacions de Veïns, tant de Sant Fruitós com de Santpedor, AMPA’s de diferents escoles del nostre municipi, El centre d’educació especial AMPANS, diversos grups Polítics amb representació als ajuntaments de Sant Fruitós i Santpedor (CiU i SI), i per finalitzar diferents veïns de Sant Fruitós que a títol individual també han volgut manifestar la seva opinió.

Totes les al·legacions que s’han presentat estan fonamentades i basades en els documents presentats per la pròpia empresa promotora que pretén aconseguir la declaració d’INTERÈS PÚBLIC, per aconseguir unes llicencies de l’ajuntament de Sant Fruitós que serveixin per poder ampliar considerablement les instal·lacions d’aquest aeròdrom, que actualment es troba en desús.

Així doncs les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU coincideixen amb la resta d’al·legacions, en el sentit que s’ha demanat la denegació d’aquest interès públic fins que no sigui aprovat el Pla Director Urbanístic Aeroportuari.


Grup Municipal CiU
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

dijous, 17 juliol de 2014

AL·LEGACIONS QUE HA PRESENTAT CIU A L'AJUNTAMENTA L’IL.LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE

Mercè Casals Martínez, amb DNI *******, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages,


MANIFESTA

Que en data 20 de juny de 2014 va sortir publicat al BOPB l’edicte d’informació pública d’un projecte d’actuació específica d’interès públic a l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages

Que el període per presentar reclamacions i al·legacions per part de tots els que es considerin afectats per aquesta actuació és d’un mes des de la data de publicació. 

Que com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, el qual representa a una bona part dels veïns del nostre municipi, presento en temps i forma les següents consideracions en forma d’al·legacions.


ANTECEDENTS

El projecte d’actuació específica d’interès públic a l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages presentat per l’empresa Airpirineus, S.L.  pretén aconseguir les llicencies i permisos municipals per desenvolupar l’ampliació de les infraestructures existents, construint noves edificacions en terrenys que actualment estan qualificats com a sòl no urbanitzable, en zona preferentment agrícola, clau 12, dins del PGOU vigent. Així mateix aquests terrenys on es pretén fer l’ampliació tenen al PDUPB la qualificació de Zona d’alt valor agrícola de secà, amb consideració d’Espai agrícola d’interès natural, Zona d’atributs de Qualitat D.O.

La Generalitat de Catalunya estableix, tant a la llei 19/2000 de 29 de desembre d’aeroports de Catalunya com a la 14/2009 de 22 de juliol d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, la necessitat d’aprovar un PDUA per als aeroports i aeròdroms catalans, amb la finalitat d’ordenar urbanísticament els territoris afectats per les instal·lacions aeroportuàries, delimitant i definint la seva zona de servei.
  
El ple celebrat el dia 12 de març de 2014 a l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages va prendre l’acord de sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya iniciar el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació del Pla Director Urbanístic Aeroportuari, a partir del document d’objectius i propòsits generals que s’acompanyava.

Tenint en compte doncs que ja s’ha fet la sol·licitud d’inici del procediment de redacció i aprovació del PDUA, creiem que no fora oportú procedir a la declaració l’interès públic abans de la seva aprovació definitiva, és més, creiem que seria totalment contradictori, ja que l’obtenció de les llicencies que es pretenen sol·licitar a l’ajuntament emparant-se als articles 47 i 48 de la Llei d’Urbanisme podrien condicionar substancialment l’elaboració i el contingut d’aquest PDUA. Així mateix el projecte per el qual es demana la declaració d’interès públic no s’ha basat en cap dels Plans d’Ordenació Territorials aprovats i amb vigència. 

Per tal de corroborar el nostre plantejament sobre la necessitat de desestimar el projecte d’actuació específica d’interès públic a l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages abans de l’aprovació definitiva del PDUA, fem les següents consideracions:


1. ESTAT ACTUAL I ÚS DE L’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS DE BAGES RESPECTE ALS VEÏNS DEL MUNICIPI I EL PLANEJAMENT VIGENT

Tal i com els propis redactors de la proposta “Projecte d’actuació específica d’interès públic” de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages manifesten en el seu document, l’aeròdrom de Sant Fruitós és una instal·lació privada, destinada a l’aviació esportiva, i que actualment i des de fa uns anys pràcticament no s’utilitza.

Els promotors privats d’aquesta iniciativa que pretén declarar el projecte d’ampliació i millora d’aquesta infraestructura com a actuació específica d’interès públic obvien en la seva proposta la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de Sant Fruitós de Bages, que fins el dia d’avui han viscut amb la tranquil·litat que els oferia el fet que aquesta instal·lació estes pràcticament en desús.

Així mateix també obvien que el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDUPB), aprovat en data 10/10/2006 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, exclou l’àmbit estricte de l’aeròdrom dels espais d’interès agrícola que l’envolten, considerats com a Zona d’alt valor agrícola de secà, amb consideració d’Espai agrícola d’interès natural, zona amb Atributs de Qualitat D.O. (Denominació d’origen). Així doncs una part de l’àmbit sobre la que es fa la sol·licitud es troba dins d’aquesta àrea de regulació homogènia agrícola de secà.

Si que es fa referència en el document dels promotors al Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2009-2015), però existeixen importants discrepàncies entre aquest document i el Planejament Urbanístic vigent (PGOU) aprovat l’any 1996, així com amb el PDUPB citat al paràgraf anterior.

Aquestes discrepàncies són les que posen de manifest la necessitat d’aprovar el Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA), el qual haurà de recollir tots els suggeriments a nivell municipal, de veïns, entitats i institucions del territori, i definirà tant els aspectes aeroportuaris com els urbanístics. Serà a partir d’aquesta redacció i aprovació del PDUA que al nostre entendre es podrà donar conformitat a les llicències i permisos que ara es pretenen aconseguir amb el tràmit de declaració d’interès públic.

Declarar d’interès públic aquest projecte amb la finalitat de modificar urbanísticament l’entorn de l’actual instal·lació de l’aeròdrom, anteposant-se a l’aprovació inicial del PDUA, on es podran recollir els suggeriments de totes aquelles persones interessades, creiem que és del tot incoherent i inconnexa.

Així mateix, si s’aprovés la declaració d’interès públic i l’ajuntament concedís les llicències urbanístiques per fer-hi les ampliacions que el promotor pretén en el seu document,  això condicionaria totalment a la  redacció i als plantejaments del propi PDUA en benefici únic dels propis promotors de la iniciativa. 


2. PROXIMITAT DE LA PISTA D’ATERRATGE DE L’AERÒDROM DE SANT FRUITÓS DE BAGES ALS CENTRES EDUCATIUS  I HABITATGES DEL MUNICIPI

El municipi de Sant Fruitós de Bages s’estructura en cinc nuclis residencials: Un de central i quatre de residencials (La Rosaleda, Torroella de Baix, Urbanització Les Brucardes i Urbanització Pineda de Bages).

El nucli central del municipi és on s’hi concentra el volum més alt d’habitants, així com la major part dels serveis i disposa de cinc centres educatius:

CEIP Pla del Puig
CEIP Monsenyor Gibert
IES Gerbert d’Aurillach
Escola Paidos
Llar d’Infants Municipal Les Oliveres

D’aquests cinc centres educatius, quatre es troben a una distància d’entre 1000 i 1600 metres de la capçalera de la pista. 


I. ZONA NORD-OEST DEL NUCLI

La proximitat de la capçalera de la pista als centres educatius situats a la zona nord-oest del  municipi de Sant Fruitós de Bages és inferior als mínims establerts per la pròpia Generalitat com a distàncies mínimes als centres considerats d’alta sensibilitat acústica (hospitals, escoles, etc.), com a requeriments per construïr noves infraestructures aeroportuaries.

1. Proximitat de la pista als centres educatius zona nord-oest de Sant Fruitós de Bages


II. ZONA URBANITZACIÓ PINEDA DE BAGES

2. Distàncies de la capçalera al CEIP Flama i Centre educació especial AMPANS
Així mateix, l’altra capçalera de pista es troba a 1600 metres del centre d’educació especial Jeroni de Moragues (AMPANS) del municipi veí de Santpedor i a 1800 metres del CEIP La Flama, situat a la Urbanització Pineda de Bages del nostre municipi.

Aquesta proximitat no només posa de manifest que no es compliria amb la voluntat de la Generalitat de no afectar als centres d’alta sensibilitat acústica, sinó que a més posa en qüestió la seguretat d’aquests centres i dels alumnes que hi assisteixen, amb edats compreses entre els 0 i els 18 anys, així com tot el personal que hi treballa.

També, i tal i com es pot comprovar en la següent imatge, existeixen habitatges i zones residencials a una distància inferior als 1250 metres.

3. Proximitat de les capçaleres a habitatges del municipi

Així doncs, amb tot el que s’ha exposat en aquest apartat d’antecedents es formula la següent:


AL.LEGACIÓ


Primera i única.-  Que en base a tot el que s’ha exposat en els antecedents es tingui a bé denegar l’aprovació del projecte d’actuació específica d’interès públic de l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, tal i com sol·licita l’empresa Airpirineus, S.L. amb la finalitat d’ampliar les instal·lacions de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, considerant que les possibles ampliacions que pugui tenir aquest aeròdrom han d’estar reflectides primerament i sense condicions prèvies al Pla Director Urbanístic Aeroportuari (PDUA) el qual està pendent d’aprovació. Mercè Casals Martínez
Sant Fruitós de Bages, 17 de juliol de 2014 


AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES